Project Description

سایت روزنامه جهان صنعت

ویژگی‌ها:
  • امکان ارسال خبر
  • لینک شدن قسمت‎‌های مختلف تصویر به مطالب
  • جستوجوی هر صفحه از روزنامه بر اساس تاریخ
  • امکان فروش فایل‌های روزنامه
  • آرشیو جداگانه PDF روزنامه

jahanesanat 1 scaled 1